Menu
 • Wat is marktonderzoek?

  Marktonderzoek is een systematisch proces van het verzamelen, analyseren en interpreteren van informatie over een markt, doelgroep of concurrentie om zakelijke beslissingen te nemen.

  Marktonderzoek kan verschillende technieken omvatten, zoals enquêtes, focusgroepen en gegevensanalyse, om informatie te verzamelen over consumentengedrag, voorkeuren, meningen en trends.

 • Waarom is marktonderzoek belangrijk voor bedrijven?

  Marktonderzoek is belangrijk voor bedrijven omdat het hen helpt hun doelgroep, hun concurrentie en de branche als geheel te begrijpen. De inzichten die uit marktonderzoek worden gegenereerd, kunnen bedrijven helpen weloverwogen beslissingen te nemen over productontwikkeling, marketingstrategieën, klantsegmentatie en meer.
  Over het algemeen is marktonderzoek een essentieel hulpmiddel voor bedrijven om hun doelmarkt te begrijpen en concurrerend te blijven in hun branche.

 • Wat is kwalitatief marktonderzoek?

  Kwalitatief onderzoek is onderzoek dat een gedetailleerd, diepgaand begrip van een onderwerp biedt. Dit kunnen onderzoeksmethoden omvatten zoals focusgroepen, diepte-interviews en etnografisch onderzoek.

 • Wat is kwantitatief marktonderzoek?

  Kwantitatief marktonderzoek is een methode om informatie te verzamelen over een specifieke doelgroep, zoals klanten, consumenten of gebruikers, met behulp van statistische analyse. Het is gericht op het verkrijgen van numerieke informatie die kan worden gebruikt om bepaalde hypotheses te testen of om bepaalde trends en patronen te identificeren.

  Er zijn verschillende manieren om kwantitatief marktonderzoek uit te voeren. De meest voorkomende zijn enquêtes en experimenten. Bij enquêtes worden mensen gevraagd om vragen te beantwoorden. Bij experimenten worden groepen proefpersonen geselecteerd, waarbij één groep bijvoorbeeld wel een reclame-uiting te zien krijgt en de controlegroep niet.

  Een andere veelgebruikte methode is observatieonderzoek, waarbij onderzoekers gedrag van mensen in specifieke situaties observeren. Deze informatie kan worden verzameld door middel van video-opnamen of door middel van directe observatie.

  Een belangrijk voordeel van kwantitatief marktonderzoek is dat de resultaten vaak gemakkelijk te generaliseren zijn naar een grotere populatie. Dit maakt het mogelijk om conclusies te trekken over een bredere groep mensen, zoals een bepaalde demografische groep of een specifieke markt. Dit maakt kwantitatief onderzoek populair omdat het een solide basis biedt om goed onderbouwde keuzes te maken.

  Een ander voordeel is dat kwantitatieve gegevens vaak gemakkelijk te analyseren zijn met behulp van statistische software en methoden, waardoor het mogelijk is om complexe gegevens te ordenen en te analyseren.

  Echter, een nadeel van kwantitatief onderzoek is dat het soms beperkt is in de diepte van de informatie die het kan verzamelen. Bijvoorbeeld, een enquête kan alleen beperkte informatie geven over de gedachten, gevoelens en meningen van de respondenten. Experimenten zijn vaak beperkt tot een specifieke groep proefpersonen en situatie.

 • Welke onderzoeksmethodieken zijn er?

  Er zijn veel verschillende onderzoeksmethodieken, afhankelijk van de discipline en het onderzoeksthema. Hier zijn enkele van de meest voorkomende:

  • Experimenteel onderzoek: dit is waarbij de onderzoeker variabelen manipuleert en de effecten op een andere variabele meet.
  • Observatie-onderzoek: dit is waarbij de onderzoeker gedrag of gebeurtenissen observeert zonder dat ze de variabelen manipuleren.
  • Case-study: dit is waarbij de onderzoeker een specifiek individu, groep of situatie in detail bestudeert.
  • Kwalitatief onderzoek: dit is waarbij de onderzoeker open vragen stelt en niet-gestructureerde data verzamelt.
  • Kwantitatief onderzoek: dit is waarbij de onderzoeker gesloten vragen stelt en gestructureerde data verzamelt.
 • Wat zijn de voordelen van kwantitatief marktonderzoek voor bedrijven en organisaties?

  Kwantitatief marktonderzoek biedt een aantal belangrijke voordelen voor bedrijven en organisaties:

  • Het kan helpen bij het identificeren van trends en patronen in de markt, wat bedrijven in staat stelt om hun producten en diensten aan te passen aan de wensen en behoeften van hun klanten.
  • Het kan bedrijven helpen om hun concurrentiepositie te begrijpen, door hen in staat te stellen om de sterkten en zwakten van hun concurrenten te analyseren.
  • Kwantitatief onderzoek kan bedrijven helpen om hun marketingstrategieën te verfijnen, door hen in staat te stellen om meer gericht te communiceren met hun doelgroep.
  • Het stelt bedrijven in staat om hun verkoop- en marketinginspanningen te meten en te evalueren.
  • Het stelt bedrijven in staat om de effectiviteit van een nieuw product of dienst te testen voordat deze op de markt wordt gebracht. Dit kan bedrijven helpen om te beslissen of een product of dienst commercieel haalbaar is, en kan hen helpen om eventuele problemen op te lossen voordat ze zich voordoen.
  • Het stelt bedrijven in staat om het klantgedrag te begrijpen en te voorspellen. Dit kan bedrijven helpen om hun producten en diensten beter af te stemmen op de wensen en behoeften van hun klanten, en kan hen helpen om hun klanttevredenheid te verhogen.

  Samengevat biedt kwantitatief marktonderzoek bedrijven en organisaties een grote hoeveelheid waardevolle informatie over hun klanten, de markt en de concurrentie. Het kan hen helpen om hun producten en diensten aan te passen aan de wensen en behoeften van hun klanten, hun marketingstrategieën te verfijnen, hun verkoop- en marketinginspanningen te meten en te evalueren, nieuwe producten en diensten te testen voordat ze op de markt worden gebracht, en het klantgedrag

 • Wat kost een marktonderzoeksproject?

  De kosten van een marktonderzoeksproject kunnen variëren afhankelijk van de grootte en complexiteit van het onderzoek, de gebruikte methoden en de gewenste diepte van de gegevens. Een klein intern onderzoek kan enkele honderden euro’s kosten, terwijl een grootschalig, internationaal onderzoek meer dan tienduizend euro’s kan kosten. Het advies is om contact op te nemen met MSI Consultants voor een specifieke kostenraming.

 • Hoe lang duurt een marktonderzoeksproject?

  De duur van een marktonderzoeksproject kan variëren afhankelijk van de grootte en complexiteit van het onderzoek, evenals de beschikbare middelen. Een klein onderzoek kan enkele dagen duren, terwijl een groot, meer complex onderzoek enkele maanden of zelfs een jaar of langer kan duren. Aanpassen in Een klein onderzoek kan enkele dagen duren, terwijl een groot, meer complex onderzoek enkele weken of zelfs maanden of langer kan duren. Het is belangrijk om duidelijke doelen en een tijdschema op te stellen voor het begin van het onderzoek om ervoor te zorgen dat het op tijd wordt afgerond.

 • Hoe bepaal je de steekproefgrootte voor een representatief kwantitatief marktonderzoek?

  De steekproefgrootte voor een representatief kwantitatief marktonderzoek wordt bepaald aan de hand van verschillende factoren, zoals de grootte van de doelgroep, de gewenste nauwkeurigheid van de resultaten en de marginale fout die wordt geaccepteerd. Er zijn verschillende methoden om de steekproefgrootte te berekenen.

  De grootte van een steekproef is het aantal elementen dat uit een populatie wordt geselecteerd voor analyse. Er zijn verschillende methoden om de grootte van een steekproef te bepalen, afhankelijk van de specifieke doelstellingen van het onderzoek en de kenmerken van de populatie.

  Eén van de meest gebruikte methoden is de formule voor het bepalen van de steekproefgrootte. Deze formule maakt gebruik van een aantal verschillende factoren, waaronder de grootte van de populatie, de gewenste nauwkeurigheid van de steekproef en de toegestane foutenmarge.

  De formule voor de steekproefgrootte is als volgt: n = (Z² * P * (1-P)) / E²

  -n is de steekproefgrootte

  -Z is de standaardafwijking van de normale verdeling (bijvoorbeeld 1,96 voor een foutenmarge van 5%)

  -P is de verwachte waarschijnlijkheid van het resultaat in de populatie (bijvoorbeeld 0,5 als de populatie 50/50 verdeeld is)

  -E is de gewenste nauwkeurigheid van de steekproef (bijvoorbeeld 0,05 voor een foutenmarge van 5%)

  Eén van de meest gebruikte methoden is de formule voor het bepalen van de steekproefgrootte.

  -n is de steekproefgrootte -Z is de standaardafwijking van de normale verdeling (bijvoorbeeld 1,96 voor een foutenmarge van 5%) -P is de verwachte waarschijnlijkheid van het resultaat in de populatie (bijvoorbeeld 0,5 als de populatie 50/50 verdeeld is) -E is de gewenste nauwkeurigheid van de steekproef (bijvoorbeeld 0,05 voor een foutenmarge van 5%)

  Voorbeeld: Laten we zeggen dat we een onderzoek willen doen naar de mening van de kiezers over een politiek onderwerp. De grootte van de populatie is ongeveer 100.000. We willen een foutenmarge van 5% en een nauwkeurigheid van 3%.

  Met behulp van de formule komen we tot de volgende berekening: n = (1.96² * 0.5 * (1-0.5)) / 0.03² = 384

  Dit betekent dat we een steekproefgrootte van 384 personen nodig hebben om onze onderzoeksvraag met een foutenmarge van 5% en een nauwkeurigheid van 3% te beantwoorden.

  Nog een voorbeeld om de steekproefgrootte te bepalen maar met een andere foutmarge en verwachte waarschijnlijkheid :

  Stel, je wilt een steekproef nemen van een populatie van 10.000 mensen van 18 jaar en ouder om te bepalen hoeveel van hen alcohol drinken. Je verwacht dat 30% van de populatie drinkt en je wilt een foutenmarge van maximaal 3% hebben.

  N = (1.96^2 * 0.3 * 0.7) / 0.03^2

  n = (3.84 * 0.21) / 0.0009

  n = 805 (afgerond)

  Daarom zou de minimale steekproefgrootte 805 personen moeten zijn om aan de eisen van de foutenmarge te voldoen.

  Houd er rekening mee dat deze formule een benadering is en dat er in de praktijk andere factoren kunnen meespelen zoals de complexiteit van de populatie, de beschikbare middelen en de praktische haalbaarheid van het onderzoek.

 • Hoe bepaal je je onderzoeksdoelgroep in marktonderzoek?

  Er zijn verschillende manieren om een onderzoeksdoelgroep te bepalen in marktonderzoek, afhankelijk van het type onderzoek en het doel ervan. Hier zijn enkele stappen die vaak worden gevolgd:

  • Definieer het doel van het onderzoek: Wat wil je weten? Wie is de eindgebruiker van de informatie?
  • Bepaal de criteria voor de doelgroep: Wie moet er in de doelgroep zitten? Wat zijn de kenmerken die de deelnemers moeten hebben?
  • Identificeer de doelgroep: Wie voldoet aan de criteria? Waar vind je deze mensen?
  • Verklein de doelgroep: Als de doelgroep te groot is, kan het nuttig zijn om de groep verder te verkleinen door bijvoorbeeld het gebruik van stratificatie.

  Het is belangrijk om te onthouden dat het bepalen van een doelgroep een iteratief proces is en dat er soms terug moet gaan naar eerdere stappen om bij te stellen.

 • Waarom zou ik voor MSI Consultants kiezen als onderzoeksbureau?

  De meest genoemde redenen waarom onze klanten voor ons kiezen zijn:

  • Professionele en ervaren onderzoekers: MSI Consultants beschikt over een team van professionele en ervaren onderzoekers met een brede kennis en ervaring op het gebied van onderzoek. Wij zijn in staat om op efficiënte en effectieve wijze onderzoek uit te voeren en de verkregen resultaten te analyseren en te interpreteren.
  • Methode- en technologie-expertise: MSI Consultants beschikt over de juiste methodologische en technologische kennis en expertise om onderzoek uit te voeren. Dit betekent dat wij op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op het gebied van data-analyse en -verzameling, en dat wij in staat zijn om deze methoden en technologieën efficiënt en effectief toe te passen in ons onderzoek.
  • Integriteit: MSI Consultants handelt met integriteit en transparantie. Dit betekent dat wij ons houden aan de normen en waarden van de onderzoek ethiek en dat wij op eerlijke en objectieve wijze onderzoek uitvoeren.
  • Nauwkeurigheid: MSI Consultants produceert nauwkeurige resultaten door middel van gevalideerde methoden en technieken.
  • Klantgerichtheid: MSI Consultants is klantgericht en tracht altijd de specifieke vraagstelling en behoeftes van onze klant te begrijpen en hierop aan te sluiten. Dit betekent dat wij luisteren naar de klant, openstaan voor feedback en trachten de verwachtingen van onze klant te overtreffen.
  • Flexibiliteit en snelheid: MSI Consultants is flexibel en snel in staat om te reageren op veranderende eisen en omstandigheden. Dit betekent dat wij snel kunnen schakelen en aanpassen, en dat wij in staat zijn om onderzoek binnen de afgesproken tijdslimieten af te ronden.
  • Communicatie en presentatie: MSI Consultants is in staat om de resultaten van het onderzoek op een duidelijke en begrijpelijke manier te communiceren en te presenteren. Dit betekent dat wij in staat zijn om de resultaten op een visueel aantrekkelijke en begrijpelijke manier te presenteren en dat wij de resultaten op een heldere en informatieve manier kunnen communiceren.
  • Betrouwbaarheid: MSI Consultants levert betrouwbare resultaten die gemakkelijk kunnen worden geverifieerd.
  • Innovatie: MSI Consultants blijft zich verbeteren en ontwikkelen door gebruik te maken van de nieuwste methoden en technologieën en door deel te nemen aan relevante brancheverenigingen en -events.