Menu

ALGEMENE VOORWAARDEN MSI CONSULTANTS

Algemene Voorwaarden MSI Consultancy

MSI Consultancy (de Opdrachtnemer)

Begripsbepalingen

“Aanvaarding” betekent de schriftelijke aanvaarding door een Opdrachtgever van een Voorstel van de Opdrachtnemer ten aanzien van de Dienst.

“Opdrachtgever” betekent de partij aan wie de Opdrachtnemer de Dienst verleent zoals vermeld in het Voorstel.

“Vertrouwelijke Informatie” betekent met betrekking tot de Dienst alle informatie of gegevens van welke aard en in welke vorm dan ook, die door de ene partij aan de andere partij worden bekendgemaakt ingevolge deze Overeenkomst, met inbegrip van het Voorstel en alles wat de ontvangende partij voortbrengt dat is afgeleid van of gebaseerd is op de informatie en gegevens die door de bekendmakende partij aan haar zijn bekendgemaakt.

Daaronder is niet begrepen informatie of gegevens: (a) die in het publieke domein aanwezig zijn of worden gebracht (anders dan als gevolg van bekendmaking door de ontvangende partij of door een derde aan wie de ontvangende partij deze informatie heeft bekendgemaakt); (b) die reeds voorafgaand aan de bekendmaking door de bekendmakende partij rechtmatig in het bezit waren van de ontvangende partij; (c) die op een later tijdstip door de ontvangende partij van een derde zijn verkregen, welke derde het vrij staat deze aan de ontvangende partij bekend te maken; of (d) die op grond van een wettelijke bepaling of van een regelgevende instantie moeten worden bekendgemaakt.

“Overeenkomst” betekent deze algemene voorwaarden in combinatie met het Voorstel, die tezamen de volledige overeenkomst tussen partijen vormen. In geval van enige discrepantie prevaleren deze algemene voorwaarden boven de voorwaarden van het Voorstel, tenzij partijen schriftelijk zijn overeengekomen dat bepaalde voorwaarden in het Voorstel prevaleren boven de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

“Single cliënt” betekent de specifiek voor Opdrachtgever toegesneden onderzoeken die door de Opdrachtnemer van geval tot geval worden uitgevoerd.

“Te Leveren Producten” betekent onderzoeksresultaten, rapporten, gegevens, samenvattingen, commentaren, besprekingen en/of analyses die door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst worden geleverd.

“Vergoeding” betekent de door de Opdrachtnemer in rekening te brengen vergoeding(en) voor het verlenen van de Diensten aan de Opdrachtgever zoals vermeld in het Voorstel.

“Intellectuele-Eigendomsrechten” betekent auteursrecht, databaserechten, handelsmerken, handels- of bedrijfsnamen, dienstmerken, geregistreerde en niet-geregistreerde ontwerpen, octrooien en/of knowhow (met inbegrip van werkwijzen), rechten op vertrouwelijke informatie en alle, waar ook ter wereld geldende, overige intellectuele eigendomsrechten, ongeacht of deze intellectuele-eigendomsrechten al dan niet zijn geregistreerd.

“Multi- cliënt” betekent de door de Opdrachtnemer aan één of meer Opdrachtgevers geleverde diensten die geen Single cliënt betreffen (of niet op maat zijn gemaakt), continu marktonderzoek, met inbegrip van alle uitbestede diensten.

“Voorstel” betekent het door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever geleverde schriftelijke, definitieve voorstel en/of de schriftelijke, definitieve offerte (exclusief BTW of andere plaatselijke omzetbelasting of overige toepasselijke belastingen, met inbegrip van bronbelasting, tenzij anderszins vermeld, die in elk geval bij de Opdrachtgever in rekening worden gebracht tegen de op dat moment geldende koers in de betreffende valuta).

“Dienst” betekent de Single Client en/of Multi-Client Service zoals omschreven in het Voorstel of een ander document dat door partijen is overeengekomen.

“Belasting” betekent alle soorten belastingen, heffingen, accijnzen, inhoudingen, kortingen, tarieven, en overheidsheffingen (zowel nationaal als lokaal) van welke fiscale aard dan ook, welke op enig moment door een overheids-, staats-, federaal, lokaal, gemeentelijk of ander orgaan worden ingesteld, vastgesteld of geheven, alsmede alle daaraan verbonden (geld)boetes, rente, heffingen en toeslagen.

In deze algemene voorwaarden gelden verwijzingen naar het enkelvoud tevens als verwijzingen naar het meervoud en vice versa (tenzij de context een andere uitleg vereist).

1. De Overeenkomst

1.1. De Opdrachtgever geeft de Opdrachtnemer opdracht, welke door de Opdrachtnemer wordt aanvaard, tot het verlenen van de Diensten en het leveren van de Te Leveren Producten op grond van deze algemene voorwaarden, welke uitsluitend kunnen worden gewijzigd door middel van een schriftelijke akkoordverklaring van beide partijen.

1.2. De Opdrachtgever wordt geacht het Voorstel te hebben aanvaard: (i) door schriftelijke kennisgeving aan de Opdrachtnemer (eventueel per e-mail) dat zij het Voorstel heeft aanvaard; of (ii) door een andere schriftelijke kennisgeving aan de Opdrachtnemer (eventueel per e-mail) dat zij de Opdrachtnemer verzoekt aan te vangen met het verlenen van de Dienst (met inbegrip van, zonder enige beperking, het afgeven van een inkooporder met betrekking tot de Dienst of enig onderdeel daarvan).

1.3. Indien de Opdrachtgever het Voorstel niet binnen twee (2) kalendermaanden heeft aanvaard, verloopt het Voorstel (met inbegrip van de door de Opdrachtnemer in het Voorstel vermelde Vergoeding), tenzij een bevoegde vertegenwoordiger van de Opdrachtnemer vooraf schriftelijk akkoord is gegaan met een verlenging van die termijn. De Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor het Voorstel op enig moment te wijzigen of in te trekken (met inbegrip van de door de Opdrachtnemer in het Voorstel vermelde Vergoeding), indien het Voorstel nog niet formeel door de Opdrachtgever is aanvaard.

1.4. Tenzij anderszins schriftelijk is overeengekomen is deze Overeenkomst van toepassing op alle Diensten en Te Leveren Producten welke door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever worden geleverd.

2. Betaling van Vergoedingen

2.1. Tenzij schriftelijk anderszins is overeengekomen, wordt de helft van de Vergoedingen voldaan op de Aanvaardingsdatum en het resterende saldo bij levering van de Te Leveren Producten. Indien een Dienst in fases wordt geleverd, met tussentijds Te Leveren Producten, wordt voor elke fase een eindfactuur verstrekt bij levering van de betreffende tussentijds Te Leveren Producten.

2.2. Alle facturen zijn vanaf de factuurdatum verschuldigd en dienen binnen 30 dagen te worden betaald. Elke betaling na verloop van deze termijn van 30 dagen geeft de Opdrachtnemer het recht wettelijke handelsrente te berekenen vanaf de factuurdatum tot aan de datum waarop de Opdrachtnemer de volledige betaling ontvangt. Opdrachtgever is verplicht de rente onverwijld op verzoek te voldoen.

2.3. De Opdrachtnemer heeft het recht alle ingevolge het verlenen van de Diensten gemaakte kosten terug te vorderen, indien deze voor teruggave in aanmerking komen, tenzij deze kosten al in de Vergoedingen zijn opgenomen.

2.4. Indien de Vergoeding is gebaseerd op informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt en nadien onvolledig of onjuist blijkt te zijn, heeft de Opdrachtnemer het recht de Vergoeding te verhogen ter zake van alle extra tijd die met het verlenen van de Diensten (of aanvullende diensten) gemoeid is, alsmede ter zake van extra kosten die de Opdrachtnemer noodzakelijkerwijs heeft gemaakt.

2.5. Indien voor Diensten die geheel of gedeeltelijk buiten Nederland worden geleverd, als gevolg van valutaschommelingen het equivalent in euro’s van de kosten voor de Opdrachtnemer van verplichtingen verband houdende met het werk voor de Opdrachtgever in het buitenland, hoger is dan de in het Voorstel genoemde kosten, heeft de Opdrachtnemer het recht deze verplichtingen in rekening te brengen tegen de wisselkoers welke van toepassing is op het moment dat betaling vanuit het buitenland geschiedt. Wanneer de in het Voorstel geoffreerde prijzen in een andere valuta dan in euro’s zijn gesteld, wordt voor de toepasselijke valuta de op de Aanvaardingsdatum in Nederland geldende wisselkoers in euro’s vastgesteld op de dagkoers van ABN AMRO Bank voor aankoop van de betreffende valuta.

2.6. Indien over een aan de Opdrachtnemer (of haar gevolmachtigde) ingevolge deze Overeenkomst te betalen bedrag Belasting wordt geheven, wordt dit bedrag zodanig verhoogd dat het netto door de Vennootschap (of haar gevolmachtigde) ontvangen bedrag, na Belasting, gelijk is aan het bedrag dat zou zijn ontvangen indien geen Belasting zou zijn geheven over de betaling en een eventueel verhoogde betaling.

3. Beëindiging

3.1. De Overeenkomst verliest haar geldigheid indien de opdracht is afgerond of door verloop van de termijn waarvoor deze overeenkomstig het Voorstel is aangegaan. Elk der partijen kan de Overeenkomst te allen tijde zonder opgave van reden beëindigen door middel van schriftelijke opzegging aan de andere partij met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen.

3.2. Elk der partijen kan deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen (a) op grond van een wezenlijke tekortkoming door de ander die niet kan worden hersteld of, indien deze wel kan worden hersteld, niet binnen 30 dagen na schriftelijke aanzegging aan de in gebreke zijnde partij wordt hersteld of (b) indien de andere partij failliet gaat of (al dan niet vrijwillig) wordt geliquideerd of wordt ontbonden of indien een curator of bewindvoerder wordt benoemd voor het geheel of een deel van haar activa of indien een verzoek wordt ingediend of een vergadering bijeen wordt geroepen om te besluiten over faillietverklaring, liquidatie of ontbinding van de andere partij, of indien ter zake van de andere partij naar het recht van haar vestigingsplaats of rechtsgebied een soortgelijke procedure loopt.

3.3. Ten aanzien van Multi-Client Services geldt dat, indien (a) het aantal deelnemers van de Multi-Client Services daalt tot beneden een voor de Opdrachtnemer aanvaardbaar niveau of (b) de Opdrachtnemer niet in staat is of het ondoenlijk acht om de Dienst of enig onderdeel daarvan voort te zetten, de Opdrachtnemer gerechtigd is deze Overeenkomst op enig moment te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. De Opdrachtnemer spant zich redelijkerwijs ervoor in alle onderhanden Te Leveren Producten te voltooien en de Opdrachtnemer behoudt het recht op betaling voor de voltooiing van deze Te Leveren Producten.

4. Wijziging, Vertraging of Intrekking

4.1. Indien de Opdrachtgever om een wijziging van de Dienst verzoekt (waaronder begrepen wijzigingen van data en tijden), behoudt de Opdrachtnemer zich het recht voor het Voorstel te herzien (met inbegrip van, zonder enige beperking, een dienovereenkomstige aanpassing van de Vergoeding).

4.2. Indien een Dienst door de Opdrachtgever wordt ingekort, vertraagd, ingetrokken of vroegtijdig wordt beëindigd, omvat de laatste factuur het saldo van de Vergoedingen voor het verlenen van de Dienst, alsmede alle redelijkerwijs door de Opdrachtnemer gemaakte kosten en onkosten als gevolg van enig handelen of nalaten van de Opdrachtgever, tezamen met alle kosten van derden aan de aansprakelijkheid waarvoor de Opdrachtnemer zich niet kan onttrekken en die de Opdrachtnemer verplicht is te voldoen. Zo is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door de Opdrachtnemer gemaakte kosten en onkosten voor voorafgaand aan de boeking verricht veldwerk dat vertraging heeft opgelopen, niet is gebruikt of niet ten volle is benut vanwege enig handelen of nalaten van de Opdrachtgever. Tevens zal een annuleringsvergoeding van minimaal 25 procent van het verschil tussen het bovenstaande totale factuurbedrag en de volledige projectprijs in rekening worden gebracht.

4.3. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een tijdige levering aan de Opdrachtnemer van alle gegevens die de Opdrachtnemer redelijkerwijs nodig heeft voor het verlenen van de Diensten en het leveren van de Te Leveren Producten. Indien de Opdrachtgever niet voldoet aan deze bepaling, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de vertraging als gevolg daarvan en voor redelijkerwijs door de Opdrachtnemer gemaakte extra kosten en onkosten voor het verlenen van de Dienst.

5. Onderaanneming

5.1. De Opdrachtnemer heeft het recht haar rechten en verplichtingen ingevolge deze Overeenkomst aan een onderaannemer over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.

5.2. Behoudens het hierboven bepaalde kan geen der partijen de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.

5.3. Ter ondersteuning van de Opdrachtnemer bij het verlenen van de Dienst heeft de Opdrachtnemer het recht de Dienst en de Te Leveren Producten geheel of gedeeltelijk in onderaanneming te geven aan geëigende derden, agentschappen of veldwerkbureaus. De Opdrachtnemer is uitsluitend verantwoordelijk voor de kwaliteit van de door onderaannemers verleende dienst indien deze onderaannemers rechtstreeks door de Opdrachtnemer zijn aangesteld en uitbetaald. Indien de Opdrachtgever een bepaalde onderaannemer aanwijst, is de Opdrachtnemer niet verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid of kwaliteit van het werk van die onderaannemer.

6. Verplichtingen van de Opdrachtnemer

6.1. De Opdrachtnemer betracht redelijke vakkundigheid en zorgvuldigheid bij het verlenen van de Dienst en het leveren van de Te Leveren Producten. Niettemin erkent en aanvaardt de Opdrachtgever (a) dat de responspercentages op onderzoeken/vragenlijsten niet te voorspellen zijn en niet door de Opdrachtnemer worden gegarandeerd (b) dat alle in de Te Leveren Producten opgenomen cijfers schattingen zijn op basis van steekproeven, die onderhevig zijn aan de beperkingen als gevolg van statistische fouten/afrondingen en (c) dat bij de vertaling van een Te Leveren Product van de gecontroleerde testfase naar de werkelijke marktsituatie het mogelijk is dat sommige veronderstellingen waarop het Te Leveren Product is gebaseerd, geen constante factoren blijven en dat latere wijzigingen in de marktsituatie of van het testproduct zelf van invloed kunnen zijn op de aanvankelijke voorspellingen over de resultaten, waaronder is begrepen een mogelijke ongeldigverklaring van een Te Leveren Product.

6.2. De Opdrachtnemer doet nadrukkelijk afstand van alle overige, uitdrukkelijke of impliciete, verplichtingen en garanties, waaronder begrepen garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel.

6.3. Beide partijen komen overeen zich in redelijkheid ervoor in te spannen dat de Gedragscode van ESOMAR wordt nageleefd.

6.4. De Opdrachtnemer spant zich er in redelijkheid voor in de Diensten te verlenen en de Te Leveren Producten te leveren overeenkomstig de geschatte tijdstippen zoals vermeld in het betreffende Voorstel. De Opdrachtnemer is echter niet aansprakelijk voor het niet voldoen aan de geoffreerde tijdstippen of voor door de Opdrachtgever geleden verlies of schade als gevolg van een vertraging die direct of indirect is veroorzaakt door een handelen of nalaten van de Opdrachtgever en/of een derde waarvoor de Opdrachtnemer niet verantwoordelijk is op grond van deze Overeenkomst.

6.5. Indien de Opdrachtnemer overeenkomt een Te Leveren Product in elektronische vorm aan de Opdrachtgever te leveren, spannen beide partijen zich in redelijkheid in om de beveiligingsvoorschriften in acht te nemen die door de Opdrachtnemer van tijd tot tijd aan de Opdrachtgever kunnen worden verstrekt.

7. Intellectuele-Eigendomsrechten en Openbare Verklaringen

7.1. De Intellectuele-Eigendomsrechten op een door de Opdrachtnemer uitgebracht Voorstel zijn en blijven uitsluitend in eigendom van de Opdrachtnemer.

7.2. Voor Multi-Client Services worden de Intellectuele-Eigendomsrechten op de Te Leveren Producten te allen tijde gehouden door de Opdrachtnemer. Bij de voltooiing van de Dienst en na betaling van alle aan de Opdrachtnemer verschuldigde Vergoedingen heeft de Opdrachtgever het recht de Te Leveren Producten te goeder trouw te gebruiken voor het geëigende interne zakelijke doel of andere in het Voorstel vermelde doeleinden, maar niet om anderen daarvoor licenties te verlenen.

7.3. Voor Single client onderzoeken worden de Intellectuele-Eigendomsrechten op de Te Leveren Producten gehouden door de Opdrachtgever, onder voorwaarde van betaling van alle aan de Opdrachtnemer ter zake van die Te Leveren Producten verschuldigde Vergoedingen.

7.4. Partijen komen overeen dat de Opdrachtnemer zowel gedurende als na beëindiging of afloop van deze Overeenkomst het recht heeft alle Te Leveren Producten en overige uit de Diensten voortkomende resultaten en rapporten te gebruiken voor eigen interne doeleinden, als onderdeel van haar eigen databases en voor doeleinden welke verband houden met haar bedrijf onder de voorwaarden als uiteengezet in dit artikel, alsmede in verband met enig gerechtelijk geschil.

7.5. Onverminderd het bovenstaande artikel 7.3 blijven alle knowhow en alle Intellectuele-Eigendomsrechten van welke aard dan ook op technieken, principes en formats en op alle materialen, software, programma’s, macro’s, algoritmen, modules, methodes en alle overige door de Opdrachtnemer bij het opstellen van een Voorstel of het uitvoeren van de Diensten gebruikte of vervaardigde zaken die van algemene aard zijn of anderszins niet exclusief voor de Opdrachtgever zijn geproduceerd, te allen tijde de exclusieve eigendom van de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever bevestigt dat zij geen gebruik zal maken van of anderszins inbreuk zal plegen op deze Intellectuele-Eigendomsrechten.

7.6. De door de Opdrachtnemer verstrekte Te Leveren Producten zijn gewoonlijk uitsluitend bedoeld voor intern gebruik door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever verplicht zich de Opdrachtnemer voorafgaand in kennis te stellen van enige voorgenomen verdere openbaarmaking van een Te Leveren Product of van (alle of een deel van) de door de Opdrachtnemer verstrekte resultaten. De Opdrachtgever verplicht zich geen Te Leveren Producten openbaar te maken op een wijze die de uitkomsten van de Opdrachtnemer of enige door de Opdrachtnemer verstrekte gegevens overdrijft, verdraait of een verkeerde voorstelling daarvan geeft, of de goede naam of de onderneming van de Opdrachtnemer kan schaden.

7.7. De Opdrachtgever begrijpt en gaat ermee akkoord dat zij de Opdrachtnemer voorafgaand aan de aanvang van een opdracht schriftelijk dient te informeren indien zij van plan is reclame-uitingen, openbare verklaringen, marketingmateriaal, persberichten e.d. (“openbare verklaring”) te vervaardigen die (alle of een deel van) de Te Leveren Producten of enig onderdeel van de Diensten bevatten. De Opdrachtgever zal een dergelijke openbare verklaring op basis van een Te Leveren Product of enig onderdeel van de Diensten uitsluitend doen met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer.

7.8. Elk der partijen heeft het recht in marketing-/reclamemateriaal de andere partij op ondergeschikte wijze als haar dienstverlener of Opdrachtgever te noemen in het kader van bronvermelding; behoudens dit recht heeft Opdrachtgever niet het recht de naam, het handelsmerk, het logo of slogans van de Opdrachtnemer te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer.

7.9. In geval van een inbreuk op een of meer verplichtingen ingevolge artikel 7.8 verbeurt de Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 15.000 per gebeurtenis en een boete van EUR 5.000 voor elke dag dat deze inbreuk voortduurt, onverminderd het recht van de Opdrachtnemer om nakoming van de onderhavige Overeenkomst te vorderen en de werkelijk door haar geleden schade te vorderen, voor zover die schade hoger is dan de boete.

8. Vertrouwelijkheid

8.1. De ontvangende partij gaat ermee akkoord dat zij (a) de Vertrouwelijke Informatie uitsluitend zal gebruiken om aan de verplichtingen krachtens deze Overeenkomst te voldoen; (b) alle Vertrouwelijke Informatie van de bekendmakende partij als geheim en vertrouwelijk zal behandelen en deze Vertrouwelijke Informatie niet zal kopiëren of aan een derde bekend zal maken; (c) niet zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de bekendmakende partij de Vertrouwelijke Informatie of enig onderdeel daarvan aan enige persoon zal bekendmaken, met uitzondering van de directeuren, werknemers, moedermaatschappij, dochtermaatschappijen of gecontracteerde onderaannemers van de ontvangende partij die toegang dienen te hebben tot deze Vertrouwelijke Informatie voor gebruik in verband met de Diensten en die gebonden zijn aan de toepasselijke verplichtingen ten aanzien van vertrouwelijkheid en niet-gebruik; en (d) onverwijld zal voldoen aan enig schriftelijk verzoek van de bekendmakende partij om enig onderdeel van de Vertrouwelijke Informatie van de bekendmakende partij (en alle kopieën, samenvattingen en uittreksels van deze Vertrouwelijke Informatie) die op dat moment in het bezit of de macht van de ontvangende partij zijn, te vernietigen of terug te geven.

8.2. Zonder de algemene geldigheid van bovenstaand artikel 8.1 te beperken, bevatten de door de Opdrachtnemer uitgebrachte Voorstellen vertrouwelijke informatie over de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever neemt geheimhouding in acht en zal de inhoud van enig Voorstel of informatie of ideeën in welke vorm dan ook welke gedurende of in verband met pitching- of briefingprocedures niet aan derden bekendmaken of anderszins daarvan gebruikmaken of materiaal daaraan ontlenen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer of enig Voorstel op een andere wijze gebruiken dan met het doel de inhoud daarvan te bestuderen met het oog op het aanwijzen van de Opdrachtnemer voor het verlenen van de daarin vermelde Diensten.

9. Gegevensbescherming en Eigendom en Opslag van Gegevens

9.1. Indien de Dienst en/of Te Leveren Producten inhouden dat namen van personen en/of andere persoonsgegevens aan de andere partij worden verstrekt met het doel die gegevens te beheren of te verwerken, dient de bekendmakende partij de benodigde toestemming van de betreffende personen te verkrijgen of ervoor te zorgen dat zij anderszins krachtens de betreffende plaatselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming gerechtigd is die gegevens te verstrekken.

9.2. Met betrekking tot persoonsgegevens die door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer zijn verstrekt, zal de Opdrachtnemer: (a) die gegevens uitsluitend verwerken in het kader van de Dienstverlening; (b) zodanige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen tegen onbevoegde en onrechtmatige verwerking, verlies, vernietiging van of schade aan persoonsgegevens als vereist kunnen zijn met het oog op de staat van de technologische ontwikkeling en de kosten van maatregelen, om een geëigend beveiligingsniveau te bewerkstelligen met het oog op de schade die kan voortkomen uit zodanige verwerking, verlies, vernietiging of schade en bij de aard van de te beschermen gegevens; en (c) redelijke vragen van de Opdrachtgever beantwoorden om de Opdrachtgever in staat te stellen te controleren of de Opdrachtnemer aan deze bepaling voldoet. De Opdrachtgever verplicht zich te voldoen aan de toepasselijke plaatselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming en de door de Opdrachtnemer verstrekte persoonsgegevens veilig te bewaren en die gegevens uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met deze plaatselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. Op voorwaarde van voorafgaande instemming van een persoon behoudt de Opdrachtnemer zich het recht voor een persoon opnieuw te benaderen voor deelname aan vervolgonderzoeken.

9.3. Ingevulde vragenlijsten, audio- en videobanden en computerbestanden die door of namens de Opdrachtnemer tijdens het verstrekken van de Diensten zijn gemaakt, blijven eigendom van de Opdrachtnemer en worden bewaard, opgeslagen en vernietigd/gewist in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving en het interne beleid van de Opdrachtnemer. Gegevens worden in Office 365 opgeslagen. Dit is in een Europees datacentrum van Microsoft. Er zijn strenge beveiligingsmaatregelingen. Exacte details zijn te vinden via de link: https://products.office.com/nl…

9.4. De Opdrachtgever kan op verzoek en op eigen kosten kopieën verkrijgen van de onderzoeksgegevens die voor een Te Leveren Product zijn aangelegd, met inachtneming van de vereisten van de ESOMAR Gedragscode met betrekking tot het respecteren van de anonimiteit van respondenten, mits deze gegevens nog in het bezit van de Opdrachtnemer zijn ingevolge artikel 9.3. Voor alle duidelijkheid wordt hierbij bepaald dat de Opdrachtnemer niet verplicht is kopieën van onderzoeksgegevens aan de Opdrachtgever te verstrekken indien, geheel naar eigen inzicht van de Opdrachtnemer, deze verstrekking in strijd zou zijn met de Gedragscode van ESOMAR en/of toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. De Opdrachtgever garandeert dat zij alle door de Opdrachtnemer verstrekte onderzoeksgegevens uitsluitend overeenkomstig alle toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming zal opslaan en gebruiken en dat zij de Opdrachtnemer volledig zal vrijwaren tegen alle vorderingen op grond van strijd daarmee.

10. Beperkingen en Uitsluitingen van Aansprakelijkheid

10.1.Tenzij anderszins overeengekomen door middel van een door beide partijen ondertekende brief of fax, is de totale aansprakelijkheid voor vorderingen, eisen, schadevergoeding, kosten (met inbegrip van wettelijke kosten en verplichtingen tot terugbetaling van Vergoedingen) en onkosten als gevolg van onrechtmatig handelen of nalaten en/of schending van de voorwaarden opgenomen in de Overeenkomst strikt beperkt tot (i) het totaalbedrag aan door de Opdrachtnemer van de Opdrachtgever ontvangen Vergoedingen in de twaalf (12) maanden voorafgaand aan de vordering of, indien dit bedrag lager is, (ii) het bedrag aan door de Opdrachtnemer te ontvangen Vergoedingen ter zake van het specifieke Te Leveren Product dat aan de eventuele vordering ten grondslag ligt. Het recht van de Opdrachtgever om een vordering tegen de Opdrachtnemer in te stellen vervalt één jaar na de datum waarop de Dienst is voltooid of het Te Leveren Product is geleverd of, indien deze datum zich eerder voordoet, één jaar na de beëindiging of na afloop van deze Overeenkomst.

10.2.De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor winstderving, omzetverlies, verlies van gegevens, verlies van zakelijke kansen of gevolgschade van de Opdrachtgever. Aansprakelijkheid wordt niet uitgesloten ingeval van (a) bedrog en/of (b) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door de schuld van een der partijen en/of (c) schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Opdrachtnemer en/of de tot de directie of bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten van de Opdrachtnemer. De Opdrachtgever erkent dat het Voorstel zodanig is opgesteld dat indien de Opdrachtgever aanvullende bescherming of dekking nodig heeft, de Opdrachtgever daar zelf een verzekering voor dient af te sluiten.

10.3.Indien conclusies en/of aanbevelingen van de Opdrachtnemer worden verlangd als onderdeel van de Diensten, zijn deze conclusies en/of aanbevelingen alleen en uitsluitend de mening van de Opdrachtnemer en gebaseerd op variabele veronderstellingen die op het gebied van marktonderzoek en prognoses worden gebruikt en gebaseerd zijn op een gecontroleerde testomgeving. Ook al zijn deze gegevens het resultaat van zorgvuldige analyses en gedegen werkprocedures, zij vormen slechts één van de vele factoren die door de Opdrachtgever in aanmerking zullen worden genomen. De Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk jegens de Opdrachtgever voor verlies of schade van welke aard dan ook met betrekking tot conclusies of aanbevelingen van de Opdrachtnemer in verband met de Diensten en die in de Te Leveren Producten zijn opgenomen, of voor enig beroep dat daarop door de Opdrachtgever wordt gedaan. De Opdrachtgever erkent hierbij dat zij bij uitsluiting verantwoordelijk is voor de gevolgen van door haar verrichte handelingen welke zijn gebaseerd op de Te Leveren Producten of ingevolge haar interpretatie van de Te Leveren Producten.

11. Het Testen van Producten

11.1.Indien de Dienst het testen of gebruik omvat van producten, steekproeven of testmateriaal (met inbegrip van prototypes) en/of producten van derden die door de Opdrachtgever zijn aangeleverd, garandeert en verklaart de Opdrachtgever, met inachtneming van andersluidende bepalingen in deze Overeenkomst, (i) dat inhoud, verpakking of labels zullen voldoen aan alle betreffende wetgeving in alle betreffende gebieden; en (ii) dat zij verantwoordelijk is voor ofwel het verstrekken van een uitsluiting van aansprakelijkheid/afstand van rechten voor respondenten, ofwel het goedkeuren van een concept van een uitsluiting van aansprakelijkheid/afstand van rechten dat door de Opdrachtnemer is opgesteld, die vereist kan zijn voor de betreffende producten, steekproeven of testmaterialen. De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer en eventuele onderaannemers tegen alle verliezen, vorderingen van derden, eisen, schadevergoedingen, kosten, heffingen, onkosten of aansprakelijkheden (of rechtsvorderingen, onderzoeken of overige daarmee samenhangende procedures) die de Opdrachtnemer en onderaannemers lijden of oplopen en die betrekking hebben op, direct of indirect voortvloeien uit, of verband houden met het testen of gebruik van die producten, steekproeven of testmaterialen. Indien dit door de Opdrachtnemer wordt vereist, toont de Opdrachtgever met bewijsmiddelen aan dat zij voldoende verzekerd is tegen productaansprakelijkheid en overige aansprakelijkheid zoals door de Opdrachtnemer is bepaald.

11.2.De Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor gebruik of verlies van of schade aan deze producten, steekproeven of testmaterialen, wanneer zij eenmaal aan respondenten zijn verstrekt.

12. Diversen

12.1.De verplichtingen van deze Overeenkomst die naar hun aard na de beëindiging of na afloop van deze Overeenkomst van toepassing blijven, zullen dienovereenkomstig hun toepasselijkheid behouden.

12.2.Alle kennisgevingen ingevolge deze Overeenkomst geschieden per post of fax. In geval van een kennisgeving aan de Vennootschap dient een kopie van de kennisgeving aan de Algemeen Directeur van de Vennootschap te worden verstrekt. Kennisgeving per e-mail is niet toereikend.

12.3.De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het niet voldoen aan haar verplichtingen op grond van deze Overeenkomst als gevolg van brand, storm, rellen, stakingen, ziektes, tekort aan materiaal, uitsluiting, oorlog, overstromingen, burgeropstand, terrorisme of controlemiddelen, beperkingen of verboden van de lokale of nationale overheid.

12.4.Partijen gaan ermee akkoord dat zij bij het aangaan van deze Overeenkomst niet vertrouwd hebben op verklaringen, beweringen, garanties, verplichtingen of afspraken (die door onachtzaamheid of in onschuld zijn aangegaan) van enige persoon (die al dan niet partij is bij deze Overeenkomst) anders dan voor zover uitdrukkelijk in deze Voorwaarden is bepaald. Niets in dit artikel kan echter de aansprakelijkheid door oplichting of een bedrieglijke voorstelling van de zijde van de Opdrachtgever of Opdrachtnemer uitsluiten.

12.5.Indien een bepaling van deze Overeenkomst onrechtmatig, ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt op grond van de wetgeving van enig rechtsgebied, is dit niet van invloed op en doet dit niets af aan: (i) de rechtmatigheid, geldigheid of afdwingbaarheid in die jurisdictie van enige andere bepaling van deze Overeenkomst; of (ii) de rechtmatigheid, geldigheid of afdwingbaarheid op grond van de wetgeving van enig andere jurisdictie van die of enige andere bepaling van deze Overeenkomst.

12.6.Geen der bepalingen van deze Overeenkomst kan door een derde worden afgedwongen.

12.7.Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing; in geval van geschillen komen partijen overeen dat deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam, wiens bevoegdheid exclusief is, behalve voor de tenuitvoerlegging van een vonnis, in welk geval zijn bevoegdheid niet-exclusief is.

 

Lees hier onze privacyverklaring.

Nog vragen? Neem gemakkelijk contact op via ons contactformulier.